Značky

Odber noviniek

Autobaterie.sk - FACEBOOK

Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok platné pre kúpne zmluvy uzatvorené

cez e-shop www.autobaterie.skI. O B CH O D N É  P O D M I E N K Y


1, Všeobecné ustanovenia:
Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BENBEN.SKs.r.o (ďalej len "predajca") a kupujúcim (ďalej len spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Obchodné podmienky autobaterie.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.autobaterie.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa: BENBEN.SK s.r.o.
Cementárenská cesta 4,
974 01, Banská Bystrica,
IČO: 36635944
IČ-DPH: SK2021975560

Telefón: 0905 648 799

E-mail: autobaterie@benben.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: Tatrabanka a.s.
Č. ú. : 2624783241/1100
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2478 3241
Register: OR Okr. súd BB, oddiel: Sro
Reg. č.: 10227/S

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami autobaterie.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami autobaterie.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1. Ponuka tovaru a služieb:

Ponuka tovaru a služieb predajcu je uvedená na hlavnej stránke autobaterie.sk v tvare autobaterie.sk/ponuka, s logom „Autobaterie.sk“. Ponuka tovaru a služieb registrovanej Kamennej predajne je uvedená vždy v subdoméne hlavnej domény autobaterie.sk v tvare www.autobaterie.sk/Kamenná predajna/ponuka. Ponuka každej registrovanej Kamennej predajne je jasne odlišne identifikovaná hlavným logom v tvare „Autobaterie.sk Kamenná predajna“ v ľavom hornom rohu každej stránky a tiež logom v každej zaslanej elektronickej správe. Rozsah ponuky tovaru, značky a ceny predajcu sa môžu odlišovať od ponuky registrovanej Kamennej predajne.  

2. Objednávka:

Objednávka môže byť urobená prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti BENBEN.SK s.r.o., e-mailom na adrese autobaterie@benben.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 647 416. Záväznou objednávkou sa stáva až po potvrdení objednávky (potvrdenie môže byť telefonické,      e-mailové, sms-kové). Potvrdenie objednávky je realizované po prijatí elektronickej objednávky automaticky (samotné odoslanie objednávky nie je bez potvrdenia považované za záväzné). Najneskôr na nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky bude predávajúci informovať spotrebiteľa o jej stave. Informáciou o stave objednávky sa rozumie napríklad: „Objednávka sa pripravuje“, „Objednávka bola vyexpedovaná“ alebo v prípade osobného odberu – „Objednávka je pripravená k odberu“. Potvrdenie stavu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a dodacieho termínu. Potvrdená objednávka alebo jej časť je záväzná pre obidve strany. Podstatné časti objednávky sú: tovar, jeho špecifikácia, počet a cena za kus, cena za prepravu, termín doručenia.
Pri objednaní tovaru s voľbou dodania Osobný odber sa objednávka považuje za rezerváciu tovaru na 3 dni po potvrdení, že „Objednávka je pripravená k odberu“

3. Platobné podmienky:

Všetky uvedené ceny na stránke autobaterie.sk sú uvádzané s DPH . Spotrebiteľ môže realizovať úhradu za tovar alebo službu:
V hotovosti – pri osobnom prevzatí tovaru v registrovanej Kamennej predajni.
Dobierkou – za tovar alebo služby je potrebné zaplatiť až pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky.
Bankovým prevodom - tovar je nutné uhradiť vopred na bankový účet spoločnosti BENBEN.SK s.r.o.. Údaje budú zákazníkovi (spotrebiteľovi) zaslané najneskôr do 2 pracovných dní spolu so zálohovou faktúrou. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.
Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny.
Cena tovaru (služby) sa môžu odlišovať od ponuky registrovanej Kamennej predajne.


4. Dodacie podmienky:

Spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. je povinná dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v čo najkratšom termíne (do 1-4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky). V prípade nevyhnutnosti môže byť dodacia lehota predlžená po dohovore so spotrebiteľom.
V prípade platby bankovým prevodom začína plynúť doba na doručenie až po pripísaní úhrady na účet spoločnosti BENBEN.SK s.r.o..
V prípade tovaru označeného „Na objednávku“ je v pomocnom texte (vedľa skladovej dostupnosti) uvedený čas, ktorý je zvyčajne potrebný na dodanie daného tovaru. Presná doba dodania je spotrebiteľovi oznámená telefonicky.
Ak dodávka tovaru nebude z technických dôvodov splniteľná, je spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. povinná bezodkladne informovať spotrebiteľa a dohodnúť si ďalší postup so spotrebiteľom. Pokiaľ nedôjde k dohode spoločnosti BENBEN.SK s.r.o. a spotrebiteľa, tak sa spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. zaväzuje do 15 dní vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo predfaktúru. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky spotrebiteľa.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru (predmetu plnenia) na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad a záručný list. Doprava tovaru je možná po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu závisia od spôsobu dopravy.

Osobný odber:
Osobný odber objednaného tovaru v cene  uvedenej v internetovom obchode autobaterie.sk, si spotrebiteľ uplatní na základe čísla objednávky a celkovej sumy objednávky. Pri osobnom odbere internetovej objednávky nie je potrebné uvádzať žiadne osobné údaje. Číslo objednávky a celková suma objednávky je zobrazená v „Potvrdení objednávky“. Osobný odber je zadarmo. Pokiaľ spotrebiteľ za tovar neplatil vopred, je potrebné zaplatiť za tovar  pri prevzatí.
Osobný odber je možný v registrovaných Kamenných predajniach uvedených na internetovej stránke http://www.shop.autobaterie.sk/content/category/2-kamenne-predajne.
Platba bankovým prevodom vopred – za tovar vopred zaplatí spotrebiteľ na základe predfaktúry, ktorá bude vygenerovaná automaticky na Účte hneď, ako predávajúci odošle    e-mailom potvrdenie „Objednávka sa pripravuje“. Tovar si následne spotrebiteľ osobne vyzdvihnete alebo bude odoslaný kuriérom. Pri osobnom odbere môže byť vyžadované potvrdenie o zaplatení, ktoré zašle predávajúci po obdržaní platby.

Doprava kuriérom:
Dopravu kuriérom si môžete zvoliť pri akomkoľvek produkte. Objednávka bude doručená nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania tovaru z nášho skladu.
Presný dátum vyexpedovania tovaru Vám potvrdíme najneskôr do 2 pracovných dní.
Doručenie prebieha v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Tovar Vám bude doručený za prvé uzamykateľné dvere na dodaciu adresu.
Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred alebo pri prevzatí tovaru v hotovosti (dobierka)
Doprava je hradená spotrebiteľom.

5. Cena prepravy kuriérom:

Cena prepravy je stanovená na základe hmotnosti tovaru. Cena za dodanie sa zobrazí pri objednávaní v košíku.


6. Kamenné predajne:

Ide o predajňu zaregistrovanú na portáli autobaterie.sk. Registrovaná Kamenná predajňa je samostatná nezávislá fyzická predajňa s vlastnou ponukou tovaru a služieb, vlastnou cenovou ponukou a vlastnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom nachádzajúcimi sa v predajni. Slúži hlavne pre účely nákupu rezervovaného tovaru a ako predajné miesto produktov zverejnených v ponuke internetového obchodu Kamennej predajne. Spotrebiteľ si môže e-mailom, telefonicky alebo cez e-shop vybraný tovar rezervovať a vyzdvihnúť na adrese uvedenej                na internetovej stránke http://www.shop.autobaterie.sk/content/category/2-kamenne-predajne.        V takomto prípade sa poplatok za doručenie neúčtuje.
Objednávka s vybratým spôsobom doručenia „Osobný odber v predajni“sa považuje za rezerváciu tovaru. Rezervácia tovaru trvá 3 dni po odoslaní potvrdenia „Objednávka je pripravená k odberu“.  Pri prevzatí tovaru v registrovanej Kamennej predajni je potrebné ďalej sa riadiť obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom danej registrovanej Kamennej predajne.

7. Storno objednávky:

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa – spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, ak je objednávka ešte neuhradená:
    a.) písomne (adresa spoločnosti)
    b.) e-mailom na adresu autobaterie@benben.sk.
Spotrebiteľ môže objednávku stornovať len v prípade, že objednávka ešte nebola uhradená a tovar, ktorý bol predmetom objednávky, nebol uvedený v stave „Na objednávku“.
Ak je daný tovar v stave „Na objednávku“, spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. ma nárok účtovať si preukázateľné prostriedky na vybavenie objednávky aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny.
V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku po uhradení, ale tovar ešte dodaný nebol a neuplynula dodacia lehota, postupuje sa podľa bodu č. 8.
Pokiaľ chce spotrebiteľ stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu č. 8.
Storno objednávky zo strany BENBEN.SK s.r.o. - spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku, pokiaľ nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote (tovar sa už nevyrába, výrazným sa zmenila cena).
V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. Pokiaľ už spotrebiteľ cenu alebo jej časť z objednávky zaplatil (a nedôjde k dohode spoločnosti BENBEN.SK s.r.o. a spotrebiteľa o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení), spoločnosť BENBEN.SK s.r.o. sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi do 10 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie v PDF


Bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť od objednávky môže spotrebiteľ informovaním predajcu elektronicky na e-mailovú adresu Kamennej predajne, kde bol tovar zakúpený (v predmete e-mailu musí byt uvedené „ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA“), písomne (adresa Kamennej predajne). V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar osobne v Kamennej predajni, kde daný tovar kúpil alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predajcom (najneskôr do 14 dní od dňa uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy). V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší.
Spotrebiteľ je povinný nahradiť predajcovi všetky preukázateľné výdavky spojené s odstúpením od zmluvy. Tovar je potrebné poslať doporučene na adresu predajcu. Dobierka nebude zo strany predajcu prebratá. V prípade, ak spotrebiteľ vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, predajca má právo si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú spotrebiteľovi vráti za objednaný tovar. Náklady na dopravu vráteného tovaru predajcovi hradí spotrebiteľ. Pri splnení týchto podmienok bude spotrebiteľovi vrátená finančná čiastka za vrátený tovar prostredníctvom bankového prevodu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru predávajúcemu. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nie je možné akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

Na základe neopraviteľnej závady výrobku alebo viacnásobného servisného zásahu
Neopraviteľná závada je taká závada, ktorú nemožno odstrániť opravou alebo výmenou poškodenej  časti výrobku tak, aby nebránila spotrebiteľovi v jeho riadnom užívaní. Za viacnásobný servisný zásah sa považuje 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom. Počas záručnej doby je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

9. Záruka:

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku), podľa §620 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, záručná doba je 12 mesiacov, podľa § 429 Obchodného zákonníka.
Faktúra slúži zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie na faktúre. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra.

10. Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Predávajúci ručí spotrebiteľovi za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí spotrebiteľovi  za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy spotrebiteľa), za prípadné nedodanie tovaru (vinou predaju), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke autobaterie.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa   01.01.2014.

II. R E K L A M A Č N Ý   P O R I A D O K


Upravuje práva a povinnosti spoločnosti BENBEN.SK s.r.o. a spotrebiteľa v oblasti reklamácií vád tovaru vychádzajúc z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čl. I
PRÁVO SPOTREBITEĽA NA REKLAMÁCIU

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare výrobná vada, má spotrebiteľ právo túto vadu reklamovať. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí spotrebiteľom nezodpovedá kúpnej zmluve, je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Reklamáciu vybavíme v najkratšom možnom čase, vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru a vystavenia dokladu o reklamácii - reklamácia sa riadi podľa reklamačného poriadku v súlade s Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Zásielkový obchod (nákup cez internetový obchod)
Spotrebiteľ je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku, alebo jeho obalu, je spotrebiteľ povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude spotrebiteľovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prejavení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí spotrebiteľ spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je spotrebiteľ povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že tovar pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy, a to:
 bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve vykonaním opravy, ak sú vady opraviteľné,
primeraným znížením kúpnej ceny,
náhradným dodaním tovaru,
odstúpením od zmluvy.

Čl. II
POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Reklamačný protokol na stiahnutie v PDF.

Reklamáciu je možné uplatniť len s riadne vyplneným a potvrdeným záručným listom a dokladom                o zakúpení.
Reklamovaný výrobok musí byť kompletný, vyčistený a nepoškodený. Reklamovaný akumulátor musí byť nabitý.
Reklamujúci je povinný v najkratšej možnej dobe po zistení vady kontaktovať predajcu alebo servis  spoločnosti uvedený v záručnom liste za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení reklamácie. V prípade naliehavého prípadu (napr. nákladný automobil v zahraničí) najmä pri štartovacích akumulátoroch (ďalej len autobatériách) je potrebné kontaktovať predajcu, u ktorého bol tovar zakúpený. Následne je potrebné pokračovať podľa pokynov servisného strediska. Pri nedodržaní tohto postupu nie je možné žiadať náhradu nákladov spojených s reklamáciou.
V zmysle § 625 Občianskeho zákonníka sa práva zo zodpovednosti za vady uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Tovar zakúpený alebo rezervovaný cez internetový obchod autobaterie.sk je možné reklamovať:

Osobne
- v Kamennej predajni, v ktorej bol tovar zakúpený alebo na adrese predajcu.

Elektronicky
- za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení reklamácie je potrebné poslať e-mail s popisom chyby a typom výrobku, uvedením výrobného čísla a čísla predajného dokladu s dátumom vystavenia na e-mailovú adresu predajne, v ktorej bol tovar zakúpený. Reklamovaný tovar je nutné zaslať na adresu Kamennej predajne, kde bol tovar zakúpený alebo na adresu predajcu v prípade že bol tovar pôvodne dodaný kuriérom. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru.

Čl. III
ZÁRUČNÁ DOBA
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom (podľa §619 Obč. zák.) a za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.), pre fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnicku osobu je 12 mesiacov (podľa § 429 Obch. Zák.). Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom (podľa §621 Obč. zák.).
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

Čl. IV
ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Ak sa na tovare vyskytne odstrániteľná vada, za ktorú nesie zodpovednosť výrobca, prípadne predajca (nevzťahuje sa na vybitie akumulátora), odstránia túto vadu na vlastné náklady v lehote do 30 dní od prevzatia reklamácie.

Ak odstrániteľná vada vznikla bez zavinenia predajcu alebo výrobcu, oznámi predajca túto skutočnosť odberateľovi a môže mu ponúknuť odstránenie vady na náklady spotrebiteľa. Pre takéto odstránenie sa vyžaduje písomný súhlas spotrebiteľa. Ak sa objaví počas záručnej doby 3-krát tá istá vada, alebo 4-krát rôzna vada a bude sa jednať vždy o výrobnú vadu výrobku (potrebné dokladovať všetkými vyjadreniami servisu), má spotrebiteľ právo na výmenu za nový výrobok. Pokiaľ tovar nebude možné vymeniť za rovnaký výrobok, bude spotrebiteľovi poskytnutá alternatíva v rovnakej kvalitatívnej a cenovej úrovni, ako keď reklamovaný výrobok kupoval, alebo mu bude vrátená celá suma.
Vybitie sa nepovažuje za vadu akumulátora.


Čl. V
NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Ak ide o výrobnú vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne používať, môže  spotrebiteľ požadovať:
a) výmenu výrobku za bezvadný
b) zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje tiež opakujúca sa vada, alebo nevybavenie reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia.

Čl. VI
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Záruka zaniká pri porušení záručných podmienok uvedených v záručnom liste, nedodržaní predpisu pre skladovanie, uvedenie do činnosti, prevádzkovanie a ošetrovanie výrobku a pri mechanickom poškodení výrobku.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie akumulátora, vady akumulátora spôsobené chybným elektrickým zariadením vozidla a nevhodným spôsobom použitia. Nie je možné reklamovať akumulátor vybitý, dlhodobo nepoužívaný alebo po uplynutí záručnej doby.
Pri nesplnení podmienok uvedených v reklamačnom poriadku nárok na reklamáciu zaniká.


Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.


V Banskej Bystrici, 31.12.2013                    


                                       Branislav Šebeň v.r.
                                                 konateľ spoločnosti
                                BENBEN.SK s.r.o., Banská Bystrica